De Medezeggenschapsraad

De Twa Fisken heeft een medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit twee geledingen:

  1. vertegenwoordigers van de ouders;
  2. vertegenwoordigers van het onderwijspersoneel.

De MR overlegt met de schoolleiding over beleidsmatige schoolzaken, zoals schoolplan, groepssamenstelling en onderwijsuren. Wettelijk is vastgelegd over welke zaken de schoolleiding instemming of advies van de MR moet vragen.

Daarnaast is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin leden van de MR’en van alle bij Proloog aangesloten basisscholen zitting hebben. In de GMR komen zaken aan de orde die alle basisscholen van Proloog aangaan. Vaak gaat dat om kwesties als veranderingen in personeelsbeleid of organisatievormen. 

De MR-leden vertegenwoordigen de ouders en leerkrachten en worden officieel gekozen.  Ouders worden door middel van informatie in de nieuwsbrief van school en via de website op de hoogte gehouden van de activiteiten en eventuele vacatures in deze raad. 

De MR is samengesteld uit vier ouderleden en vier leerkrachten. De directeur van de school is geen lid van de MR, maar wel regelmatig aanwezig bij vergaderingen voor overleg en informatie. 

Als ouders willen dat in de MR een onderwerp besproken wordt kan contact opgenomen worden met de MR-leden of door een mail te sturen naar mr.detwafisken@proloog.nl.

Leden namens ouders:

Naam Functie Telefoon
Marieke Kalsbeek Voorzitter 06-49941510
Inge Slot Secretaris 06-25566730
Aldwin Wierstra Lid 06-28156563


Leden namens het team:

Naam Functie Telefoon
Arjan van Hardeveld Lid/leerkracht 0566-623000
Esme Draaisma Lid/leerkracht 0566-623000
Loïs Swart-Mooij Lid/leerkracht 0566-623000