De Medezeggenschapsraad

De Twa Fisken heeft een medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit twee geledingen:

  1. vertegenwoordigers van de ouders;
  2. vertegenwoordigers van het onderwijspersoneel.
De MR overlegt met de schoolleiding over beleidsmatige schoolzaken, zoals schoolplan, groepssamenstelling en onderwijsuren. Wettelijk is vastgelegd over welke zaken de schoolleiding instemming of advies van de MR moet vragen.

Daarnaast is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin leden van de MR’en van alle bij Proloog aangesloten basisscholen zitting hebben. In de GMR komen zaken aan de orde die alle basisscholen van Proloog aangaan. Vaak gaat dat om kwesties als veranderingen in personeelsbeleid of organisatievormen. 

De MR-leden vertegenwoordigen de ouders en leerkrachten en worden officieel gekozen.  Ouders worden door middel van informatie in de nieuwsbrief van school en via de website op de hoogte gehouden van de activiteiten en eventuele vacatures in deze raad. 

De MR is samengesteld uit vier ouderleden en vier leerkrachten. De directeur van de school is geen lid van de MR, maar wel regelmatig aanwezig bij vergaderingen voor overleg en informatie. 

Als ouders willen dat in de MR een onderwerp besproken wordt kan contact opgenomen worden met de MR-leden of door een mail te sturen naar mr.detwafisken@proloog.nl

Achternaam

Voornaam

Functie

Telefoonnummer

Namens ouders

 

 

Wierstra

Aldwin Lid/ouder/Voorzitter 06-28156563

Kalsbeek

Marieke

Lid/ouder/Secretaris

06-49941510

Slot

Inge

Lid/ouder

06-25566730

 

 

 

 

Namens team

van Hardeveld

Arjan

lid/leerkracht

0566-623000

Draaisma

Esme

Lid/leerkracht

0566-623000

Looijenga

Kim Lid/leerkracht 0566-623000