De Medezeggenschapsraad

 

De Twa Fisken heeft een medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit twee geledingen:
1. vertegenwoordigers van de ouders;
2. vertegenwoordigers van het onderwijspersoneel.

De MR overlegt met de schoolleiding over beleidsmatige schoolzaken, zoals schoolplan, groepssamenstelling en onderwijsuren. Wettelijk is vastgelegd over welke zaken de schoolleiding instemming of advies van de MR moet vragen. 
Daarnaast is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin leden van de MR’en van alle bij Proloog aangesloten basisscholen zitting hebben.
In de GMR komen zaken aan de orde die alle basisscholen van Proloog aangaan. Vaak gaat dat om kwesties als veranderingen in personeelsbeleid of organisatievormen. 
De MR-leden vertegenwoordigen de ouders en leerkrachten en worden officieel gekozen. Ouders worden door middel van informatie in de nieuwsbrief van school en via de website op de hoogte gehouden van de activiteiten en eventuele vacatures in deze raad. De MR is samengesteld uit vijf ouderleden en vijf leerkrachten. De directeur van de school is geen lid van de MR, maar wel regelmatig aanwezig bij vergaderingen voor overleg en informatie.

Als ouders willen dat in de MR een onderwerp besproken wordt kan contact opgenomen worden met de MR-leden of door een mail te sturen naar mr.detwafisken@proloog.nl

MR (Medezeggenschapsraad)

De vergaderdata van de MR vergaderingen zijn:
  9 oktober 2017
28 november 2017
11 januari 2018
12 maart 2018
23 april 2018
30 mei 2018
21 juni 2018

Het verslag van de MR vergadering van                                  hier
Het verslag van de MR vergadering van 13 april vindt u           
hier
Het jaarverslag van 2014-2015 vindt u                                   
hier
Het verslag van de laatste MR vergadering vindt u                   hier
Het jaarverslag van 2015-2016 vindt u                                   hier

Achternaam

Voornaam

Functie

Telefoonnummer

Namens ouders

 

 

Knol

Sjoerdsje

Lid/ouder

06-50120530 

Dijkstra

Amarins

Lid/ouder

 

De Jong

Lieneke

Lid/ouder

06-28234908

Andringa

Nynke

Lid/ouder

0566-621804

 

 

 

 

Namens team

Nagelhout

Bettie

lid/leerkracht

0566-623000

Nieuwenhuis

Hans

Interim voorzitter Lid/leerkracht

0566-623000

vacature

lid/leerkracht/secretaris

 

Sloot v.d. Mirjam Lid/leerkracht 0566-623000