Onze school 

OBS De Twa Fisken is een openbare school. Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs, waar een diversiteit aan levensbeschouwingen en godsdienstige opvattingen als rijkdom wordt beschouwd. Openbaar basisonderwijs helpt leerlingen al vroeg deel te nemen aan en respectvol om te gaan met de culturele en levensbeschouwelijke verscheidenheid van onze samenleving. Het onderwijs gaat uit van de gelijkwaardigheid van alle geloofs- en /of levensbeschouwingen in die zin, dat de leerling een persoonlijke levensbeschouwing mag opbouwen en vervolgens zijn bijdrage kan leveren aan een samenleving, waarin men respect en begrip heeft voor de denkwijze van anderen.

Onze school werkt op veel terreinen samen met samenwerkingspartners,(Kindcentrum). In hetzelfde gebouw zijn ook een Christelijke school (Nijdjip) en een kinderopvang (Stichting kinderopvang Friesland, met ook nog een locatie in het dorp). Verder is er in het dorp nog een tweede opvangorganisatie (KidsFirst).

Iedere maand is er breed overleg (stuurgroep) georganiseerd, hierbij sluiten de vier organisaties, zonodig de buurtsportcoach en de cultuurcoach aan. Er is een uitgewerkt samenwerkingsplan voor het (Integraal) Kind Centrum (Brede school), waar doorgaande lijnen (van 0 tot 13 jaar), naschoolse activiteiten, regels en afspraken, gezamenlijke feesten (waarvoor werkgroepen vanuit alle geledingen samengesteld zijn). Ieder jaar is er gezamenlijke scholing voor de pedagogisch medewerkers kinderopvang en leerkrachten van de onderbouw. Daarnaast is er een jaarlijkse bijeenkomst voor alle medewerkers binnen de organisatie.

We gebruiken op OBS De Twa Fisken de Kanjertraining, dus wij zijn een Kanjerschool. De gedragscoördinator is de kanjercoördinator die ondersteuning kan bieden aan leerkrachten, leerlingen en ouders. Onderdeel van de Kanjertraining is ook Kanvas, het sociaal- emotionele leerlingvolgsysteem. Veiligheidsvragenlijsten leerlingen en leerkrachten zijn hier beschikbaar, maar ook sociogrammen. Alle leerkrachten hebben of gaan nog de licentie halen om de Kanjertraining te mogen geven. Deze lessen worden ingezet in alle groepen van onze school.

We hebben een techniek/doelokaal en kooklokaal ingericht. Alle groepen maken hier gebruik van. Het komende schooljaar zal de leerlijn nog verder worden uitgewerkt.

Voor leerlingen met een onderwijsbehoefte (meer- en hoogbegaafde leerlingen) die meer vraagt dan de gemiddelde leerling is er een plus groep. Deze leerlingen zijn iedere week een dagdeel bij elkaar en krijgen dan een specifiek aanbod. Ook jongere kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong kunnen we 1 x per week een extra aanbod bieden en ook krijgen de onderbouwgroepen regelmatig een techniekles. Hiervoor is een leerkracht 1 dag per week uitgeroosterd.

Voor de leerlingen die meer uitdagingen door "doen" nodig hebben is er de "doeklas". 1 dag per week krijgen deze leerlingen, "doeners" in het handenarbeidlokaal een specifiek aanbod. We kunnen iedere week in de onder- en middenbouw 3 dagen ondersteuning door een onderwijsassistent bieden. In de bovenbouw kunnen we 3 dagen per week ondersteuning door een onderwijsassistent bieden. We hebben een vakleerkracht gym die bijna alle gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 geeft. Voor de groepen 1-2 staan er een aantal bewegingslessen / gymlessen per week gepland naast alle buistenspeelmomenten.

Openbaar basisonderwijs

OBS De Twa Fisken staat voor goed onderwijs, met zoveel mogelijk ondersteuning op maat voor ieder kind. Wij vinden het erg belangrijk dat uw kind zich veilig en geborgen weet op onze school, met ‘korte lijnen’ tussen school en thuis.
Meer informatie

Kinderopvang

Onze school werkt samen met Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) en de Kidsfirst kinderopvang. Beide partijen bieden naschoolse opvang aan. SKF, de partij die ook in ons gebouw is gehuisvest, biedt dagopvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar aan. Ook heeft de SKF een speelleergroep voor kinderen van 2-4 jaar, waarbij kinderen zich kunnen ontwikkelen richting een goede start op onze school.
Meer informatie