Kanjertraining

Visie op sociale opbrengsten en onze kernwaarden:

  • Veiligheid
  • Respect
  • As in fisk yn it wetter

Wij gebruiken op onze school de Kanjertraining, waarvoor iedere leerkracht gecertificeerd moet zijn. Kanvas is het leerlingvolgsysteen wat wij inzetten om de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in beeld te hebben. Binnen Kanvas gebruiken we sociogrammen, veiligheidslijsten en vragenlijsten.

Voor de groepen 1 t/m 4 gebruiken we twee keer per jaar smiley lijsten die samen met leerlingen worden ingevuld. De leerlingen van de  groepen 5 t/m 8 vullen twee keer per schooljaar een vragenlijst in. De leerkrachten van alle groepen vullen ook twee keer per schooljaar vragenlijsten in. 

De ingevulde lijsten geven twee keer per jaar duidelijk aan hoe het welzijn, veiligheid en welbevinden gescoord zijn. Door deze gegevens te analyseren kan het zijn dat de leerkracht in gesprek gaat met leerlingen en/of ouders. Een ondersteunende rol hierin heeft juf Jeltje Dussel, zij is kanjercoördinator.

Ook vragen wij ieder jaar aan ouders via een digitale vragenlijst(WMK = werken met kwaliteitskaarten/ kwaliteitszorgsysteem)vragenlijsten in te vullen t.a.v. veiligheid.

We hanteren naast de Kanjertraining ook een gedragsprotocol. In het gedragprotocol kunt u ook vinden hoe wij omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Klik op onderstaande button om het gedragsprotocol te openen.

Openbaar basisonderwijs

OBS De Twa Fisken staat voor goed onderwijs, met zoveel mogelijk ondersteuning op maat voor ieder kind. Wij vinden het erg belangrijk dat uw kind zich veilig en geborgen weet op onze school, met ‘korte lijnen’ tussen school en thuis.
Meer informatie

Kinderopvang

Onze school werkt samen met Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) en de Kidsfirst kinderopvang. Beide partijen bieden naschoolse opvang aan. SKF, de partij die ook in ons gebouw is gehuisvest, biedt dagopvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar aan. Ook heeft de SKF een speelleergroep voor kinderen van 2-4 jaar, waarbij kinderen zich kunnen ontwikkelen richting een goede start op onze school.
Meer informatie