De Medezeggenschapsraad

De Twa Fisken heeft een medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit twee geledingen:

  • vertegenwoordigers van de ouders;
  • vertegenwoordigers van het onderwijspersoneel.

De MR overlegt met de schoolleiding over beleidsmatige schoolzaken, zoals schoolplan, groepssamenstelling en onderwijsuren. Wettelijk is vastgelegd over welke zaken de schoolleiding instemming of advies van de MR moet vragen.

Daarnaast is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin leden van de MR’en van alle bij Proloog aangesloten basisscholen zitting hebben. In de GMR komen zaken aan de orde die alle basisscholen van Proloog aangaan. Vaak gaat dat om kwesties als veranderingen in personeelsbeleid of organisatievormen. 

De MR-leden vertegenwoordigen de ouders en leerkrachten en worden officieel gekozen.  Ouders worden door middel van informatie in de nieuwsbrief van school en via de website op de hoogte gehouden van de activiteiten en eventuele vacatures in deze raad. 

De MR is samengesteld uit drie ouderleden en drie leerkrachten. De directeur van de school is geen lid van de MR, maar is wel regelmatig aanwezig bij vergaderingen voor overleg en informatie. 

Als ouders willen dat in de MR een onderwerp besproken wordt, dan kan er contact opgenomen worden met de MR-leden of door een mail te sturen naar mr.detwafisken@proloog.nl.

Leden Medezeggenschapsraad:

Naam Functie Telefoonnummer
Marieke Kalsbeek Voorzitter/ouder 06-49941510
Inge Slot Lid/ouder 06-25566730
Aldwin Wierstra Lid/ouder 06-28156563
Esme Draaisma  Lid/leerkracht 0566-623000
Arjan van Hardeveld Lid/leerkracht 0566-623000
Loïs Swart - Mooij Lid/leerkracht 0566-623000

 

Openbaar basisonderwijs

OBS De Twa Fisken staat voor goed onderwijs, met zoveel mogelijk ondersteuning op maat voor ieder kind. Wij vinden het erg belangrijk dat uw kind zich veilig en geborgen weet op onze school, met ‘korte lijnen’ tussen school en thuis.
Meer informatie

Kinderopvang

Onze school werkt samen met Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) en de Kidsfirst kinderopvang. Beide partijen bieden naschoolse opvang aan. SKF, de partij die ook in ons gebouw is gehuisvest, biedt dagopvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar aan. Ook heeft de SKF een speelleergroep voor kinderen van 2-4 jaar, waarbij kinderen zich kunnen ontwikkelen richting een goede start op onze school.
Meer informatie