Missie en visie

Op De Twa Fisken “leren” leerlingen, leerkrachten en ouders respectvol van elkaar op basis van ieders kwaliteiten. Leerkrachten zijn ambitieus, hebben hoge verwachtingen van leerlingen (met een minimum: einddoelen groep 6). Leerkrachten, leerlingen en ouders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een sociaal en respectvol klimaat. De school kenmerkt zich door een duidelijke aansturing en structuur waarbinnen de cognitieve vakken t.o.v. de andere vakken (leren door ervaren) in balans is. De school is voorzien van een goed berijdbare digitale snelweg. Leerlingen en leerkrachten worden gestimuleerd zich te ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden en de mogelijkheden die de organisatie kan bieden. 

Uitgangspunten

Aansluiten bij de leerling

Wij zorgen op De Twa Fisken voor een breed vormingsaanbod, omdat dat een belangrijke basis is voor de verdere ontwikkeling. In de lesstof sluiten we zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van het kind en houden we er rekening mee dat kinderen verschillen in aanleg, tempo, geaardheid, belangstelling en zelfstandigheid.
Wetenschap, techniek & kunst en cultuur is opgenomen in ons leerstofaanbod. Voor plusleerlingen en voor doeners is er specifieke aandacht.
Maandelijkse workshops (koken, bouwen, programmeren etc.) haalt talenten boven.

Zorg

De Twa Fisken vindt leerlingenzorg erg belangrijk. De extra hulp aan leerlingen wordt zoveel mogelijk gegeven door de eigen leerkracht in de groep. Indien noodzakelijk, krijgt een kind individuele begeleiding buiten de groep. Extra ondersteuning wordt vanzelfsprekend met de ouders overlegd. 

Rust, regels en veiligheid

We willen met behulp van schoolregels (Kanjerregels) een rustige werksfeer bewerkstelligen, zodat kinderen zich veilig voelen op onze school. De regels hebben vooral betrekking op het rekening houden met elkaar, je verantwoordelijk voelen voor de omgeving en het aanleren van goede gewoontes en manieren. Wij vinden het erg belangrijk dat de sfeer tussen leerlingen en leerkrachten goed is.

Samenwerken

Samenwerken tussen leerlingen en het op je nemen van taken vindt de school een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling. Ook een goede samenwerking tussen leerkrachten is belangrijk om de kwaliteit van het ontwikkelingsproces te garanderen. Bovenal is een goede relatie tussen school en ouders belangrijk voor het welzijn van het kind.
 

Openbaar basisonderwijs

OBS De Twa Fisken staat voor goed onderwijs, met zoveel mogelijk ondersteuning op maat voor ieder kind. Wij vinden het erg belangrijk dat uw kind zich veilig en geborgen weet op onze school, met ‘korte lijnen’ tussen school en thuis.
Meer informatie

Kinderopvang

Onze school werkt samen met Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) en de Kidsfirst kinderopvang. Beide partijen bieden naschoolse opvang aan. SKF, de partij die ook in ons gebouw is gehuisvest, biedt dagopvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar aan. Ook heeft de SKF een speelleergroep voor kinderen van 2-4 jaar, waarbij kinderen zich kunnen ontwikkelen richting een goede start op onze school.
Meer informatie