Kanjertraining


Visie op sociale opbrengsten en onze kernwaarden:
- Veiligheid
- Respect
- As in fisk yn it wetter

Wij gebruiken op onze school de Kanjertraining, waarvoor iedere leerkracht gecertificeerd moet zijn. Kanvas is het leerlingvolgsysteen wat wij inzetten om de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in beeld te hebben. Binnen Kanvas gebruiken we sociogrammen, veiligheidslijsten en vragenlijsten.

Voor de groepen 1 t/m 4 gebruiken we twee keer per jaar smiley lijsten die samen met leerlingen worden ingevuld.
De leerlingen van de  groepen 5 t/m 8 vullen twee keer per schooljaar een vragenlijst in. De leerkrachten van alle groepen vullen ook twee keer per schooljaar vragenlijsten in. 
De ingevulde lijsten geven twee keer per jaar duidelijk aan hoe het welzijn, veiligheid en welbevinden gescoord zijn. Door deze gegevens te analyseren kan het zijn dat de leerkracht in gesprek gaat met leerlingen en/of ouders. Een ondersteunende rol hierin heeft juf Jeltje Dussel, zij is kanjercoördinator.

Ook vragen wij ieder jaar aan ouders via een digitale vragenlijst(WMK = werken met kwaliteitskaarten/ kwaliteitszorgsysteem)vragenlijsten in te vullen t.a.v. veiligheid.

We hanteren naast de Kanjertraining een gedragsprotocol. Dit staat op de website en ook het Protocol “ omgaan met elkaar”.
In het gedragprotocol kunt u ook vinden hoe wij omgaan met grensoverschrijdend gedrag.
Ook in de schoolgids staat hierover informatie.