Verlof aanvragen


U kunt een verzoek voor extra verlof bij de schooldirecteur indienen door het formulier 'Verlof aanvragen' in te vullen. U kunt dit doen wanneer een van de volgende omstandigheden zich voordoen:

1. voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, een en ander voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
2. bij verhuizing;
3. bij huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad;
4. bij overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad;
5. bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad;
6. bij bevalling van de moeder, verzorgster of voogdes;
7. bij 12 ½-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad;
8. indien de werkgever de werknemer verplicht buiten de schoolvakanties vakantie te nemen (overlegging van werknemersverklaring is verplicht). De schooldirecteur en de leerplichtambtenaar dienen bij de werkgevers aan te dringen op een roulatiesysteem voor de vakantie van de werknemers, zodat niet steeds dezelfde personen buiten de schoolvakanties vakantie moeten nemen;
9. vakantie buiten de schoolvakanties bij (kleine) zelfstandigen. Mogelijk kan het zo geregeld worden, dat het ene jaar verlof wordt verleend en het andere jaar niet, al dan niet in combinatie met een
roulatiesysteem voor de collega's;
10. bij het bezoeken van familie in een ander werelddeel, tenzij dit regelmatig (jaarlijks) gebeurt;
11. bij dorpsfeesten, indien alle schoolgaande kinderen in hetzelfde dorp vrijaf hebben;
12. in het geval (kleine) zelfstandigen hun bedrijf in het weekend geopend hebben, kan incidenteel en dag (bijvoorbeeld maandag) vrijaf worden gegeven;
13. bij andere dan hierboven genoemde omstandigheden in zeer bijzondere gevallen. Met uitzondering van andere vakanties dan die onder 8 genoemd. Dus niet voor carnaval, wintersport e.d.

Vakantieverlof kan door de schooldirecteur slechts eenmaal per schooljaar, voor ten hoogste tien dagen
worden verleend (LW, art 13a lid 2). Wanneer een verlof voor meer dan tien dagen per schooljaar wordt
gevraagd, beslist de leerplichtambtenaar van de Gemeente Boarnsterhim, na overleg met de
schooldirecteur (LW, art 14, lid 3). Er wordt geen verlof verleend in de eerste twee weken van een
schooljaar. (LW, art 13a, lid 1).
“Indien u zich niet met deze beslissing kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond van de Algemene
Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na dagtekening van deze beschikking gemotiveerd een
bezwaarschrift indienen bij de schoolleider van de school (indien de aanvraag betrekking heeft op
vakantieverlof (art. 13a) of gewichtige omstandigheden (art. 14) voor 10 schooldagen per jaar of
minder)”.